Voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle door ons gesloten overeenkomsten of door ons verrichte handelingen. Alle aanbiedingen gaan steeds vergezeld van een volledig afschrift van onze algemene voorwaarden. Ondertekening van de offerte c.q. mondelinge dan wel schriftelijke acceptatie daarvan, impliceert te allen tijde aanvaarding van de gelding van de algemene voorwaarden.
1.2 Al onze aanbiedingen -daaronder mede begrepen zowel mondelinge en/of schriftelijke prijsopgaven, prijslijsten en andere drukwerken- zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding door de wederpartij. Herroeping na aanvaarding door de wederpartij zal onverwijld dienen te geschieden.
1.3 Zowel mondelinge als schriftelijke offertes zullen, behoudens andersluidende schriftelijke mededeling van Bliek, automatisch vervallen indien zij door de afnemer niet binnen acht (8) resp. dertig (30) dagen, conform de vermelding op de betreffende offerte, schriftelijk zijn aanvaard.
1.4 Een aanvaarding van onze aanbieding als bedoeld in artikel 1.2 welke afwijkt van die aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die ons niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van onze aanbieding afwijkt.
1.5 De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.
 
ARTIKEL 2: WIJZINGEN
2.1 Wijzigingen in de gesloten overeenkomsten en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2 Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden vastgelegd.
 
ARTIKEL 3: DEFINITIES
3.1 Onder 'algemene voorwaarden' worden verstaan de onderhavige voorwaarden.
3.2 Onder 'Bliek' wordt verstaan Bliek Elektrotechniek B.V.
3.3 Onder 'afnemer' wordt verstaan degene die met Bliek contracteert c.q. beoogt te contracteren.
3.4 Onder 'offerte' wordt verstaan elk mondeling of schriftelijk aanbod van Bliek een overeenkomst met de afnemer aan te gaan.
3.5 Onder 'zaken' worden verstaan alle stoffelijke objecten waarop de overeenkomst betrekking heeft en in voorkomende gevallen tevens door Bliek te verrichten werkzaamheden en/of diensten.
3.6 Onder 'aflevering' wordt verstaan het door of namens Bliek feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de afnemer of een door deze aangewezene derde.
 
ARTIKEL 4: PRIJZEN
4.1 Alle prijzen in de door ons genoemde aanbiedingen, als bedoeld in artikel 1.2, gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst schriftelijk is geaccepteerd, worden herzien.
4.2 Alle door Bliek gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakkings-, verzekerings- en verzendings- of afleveringskosten.
4.3 Prijzen kunnen na het afsluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstofprijzen, lonen of andere lasten.
 
ARTIKEL 5: LEVERING EN LEVERTIJD
5.1 De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor de afnemer uit de desbetreffende overeenkomst of uit enig andere uit deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
5.2 Bliek is gerechtigd de verdere uitvoering van haar aandeel in de verkooptransactie op te schorten, zolang de afnemer jegens haar niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, en alle noodzakelijke gegevens, bescheiden, ect. in ons bezit zijn ter uitvoering van de opdracht. Dit opschortingrecht geldt tot op het moment dat de afnemer zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij Bliek inmiddels gebruik heeft gemaakt van haar rechten om de overeenkomst te ontbinden. Een en ander laat ons recht op schadevergoeding onverlet.
5.3 Indien levering op afroep is overeengekomen is de afnemer gehouden af te nemen volgens het overeengekomen afroep- en afleverschema.
5.4 Als plaats van aflevering geldt het overeengekomen afleveradres en, bij gebreke daarvan, de feitelijke vestigingsplaats van Bliek resp. van het filiaal waarmee werd gecontracteerd.
 
ARTIKEL 6: RISICO EN VERVOER
6.1 Alle risico's ter zake van door Bliek af te leveren zaken gaan over op de afnemer op het moment van aflevering.
6.2 Indien Bliek zorgdraagt voor aflevering van de zaken bij de afnemer, geschiedt het vervoer van die zaken, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, voor rekening en risico van Bliek.
 
ARTIKEL 7: GEGEVENSVERSTREKKING
7.1 Bliek is gerechtigd een opdracht of overeenkomst niet, niet verder dan wel niet (meer) op dezelfde condities uit te voeren indien haar blijkt dat door de afnemer verstrekte gegevens die van belang zijn bij de uitvoering van de opdracht of overeenkomst niet correct en/of niet volledig zijn. Bliek kan alsdan aanspraak maken op vergoeding van tot op dat moment getrooste inspanningen en gemaakte kosten en is zelf niet gehouden tot betaling van enig bedrag aan de afnemer.
7.2 Bij de uitvoering van enig werk kan slechts met toestemming van Bliek gebruik gemaakt worden van tekeningen, modellen en ontwerpen en dergelijke die van haar of via haar afkomstig zijn.
7.3 De afnemer is verplicht alle gegevens betreffende Bliek -die ter zake van tekeningen, modellen en ontwerpen en dergelijke daaronder begrepen- waarvan hij in het kader van onderhandelingen en/of tot stand komen en uitvoeren van overeenkomsten kennis neemt, geheim te houden. De afnemer staat ervoor in dat hij en zijn medewerkers bedoelde plicht niet zullen schenden.
 
ARTIKEL 8: KABELHASPELS EN EENMALIGE EMBALLAGE
8.1 Bliek brengt kabelhaspels niet aan de afnemer in rekening op voorwaarde dat de kabelhaspels uiterlijk binnen drie (3) maanden na datum van aflevering van de zaken onbeschadigd aan Bliek worden geretourneerd. Als aan vorenbedoelde voorwaarde niet wordt voldaan is Bliek gerechtigd de afnemer middels een factuur te belasten voor de vervangingswaarde van de betreffende kabelhaspels.
8.2 Eénmalige emballage die door Bliek met de zaken aan de afnemer in rekening wordt gebracht en wordt afgeleverd, wordt door Bliek niet teruggenomen.
 
ARTIKEL 9: OVERMACHT
9.1 Indien de uitvoering van de opdracht of overeenkomst onmogelijk is door overmacht, is de leverancier ontheven van diens verplichting tot nakoming, zonder dat de afnemer recht op schadevergoeding kan doen gelden, een en ander voor zover de overmacht zulks rechtvaardigt.
9.2 De eventueel overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd met de periode, gedurende welke de leverancier door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
9.3 Van overmacht aan de zijde van de leverancier is sprake, indien de leverancier na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de leverancier als bij derden, van wie de leverancier de beoogde producten of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van de leverancier ontstaan.
9.4 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de leverancier als de afnemer bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de leverancier niettemin recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
9.5 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de afnemer, indien door overmacht de resterende leveringen meer dan twee maanden vertraagd worden, de bevoegdheid om, hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst of het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de leverancier terug te zenden voor zijn rekening en risico, indien en voor zover de afnemer kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de opdrachtgever niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.
 
ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID
10.1 De aansprakelijkheid van Bliek tegenover de afnemer -uit welken hoofde ook- ter zake van niet, niet- tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot vierhonderd en vierenvijftig (454) euro dan wel, indien dat bedrag hoger is, het bedrag waarvoor daadwerkelijk dekking blijkt te bestaan onder enige verzekering en/of waarvoor verhaal op derden mogelijk blijkt te zijn.
10.2 Afnemer vrijwaart Bliek tegen aanspraken van derden welke een gevolg zijn van de haar geleverde zaken en/of bedrijfsschade welke uit een gedane zaak mocht voortvloeien.
10.3 Bliek is niet aansprakelijk voor opzet en/of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten.
10.4 Alle ondergeschikten van Bliek kunnen zich tegenover de afnemer en zonodig ook tegenover derden op gelijke voet als Bliek beroepen op bovenstaande bepalingen.
 
ARTIKEL 11: RECLAME EN GARANTIE
11.1 De afnemer is gehouden binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na aflevering te onderzoeken of de afgeleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst.
11.2 De afnemer dient zich, op straffe van automatisch verval van zijn rechten, tegenover Bliek onverwijld na ontdekking van een gebrek in het geleverde en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na aflevering, schriftelijk, bij aangetekend schrijven, te beroepen op een gebrek in de door Bliek verschafte prestatie.
11.3 Bliek garandeert normale, bij het product behorende deugdelijkheid gedurende de periode volgens opgave van zijn leverancier, doch uiterlijk gedurende maximaal twaalf (12) maanden. Deze garantie gaat in ieder geval niet verder dan de door de fabrikant van het betreffende artikel gegeven garantie welke door Bliek aan de afnemers wordt doorgegeven.
11.4 Onder garantie vallen nimmer de porti c.q. verzendkosten en materiaalkosten voor zover de fabrikant deze niet voor zijn rekening neemt.
11.5 De garantie vervalt indien derden reparaties aan goederen of zaken hebben verricht c.q. hebben trachten te verrichten.
11.6 Iedere aansprakelijkheid is voorts uitgesloten wanneer de zaken voor een ander doel worden gebruikt, dan waarvoor zij zijn bestemd.
11.7 Mochten klachten gegrond of juist worden bevonden en vervanging niet meer mogelijk zijn, dan zijn wij niet verder aansprakelijk dan tot ten hoogste het bedrag, gelijk aan de waarde van het geleverde.
11.8 In geen geval gaat de aansprakelijkheid het bedrag van de factuur c.q. facturen te boven. Aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 
ARTIKEL 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.1 De eigendom van de door Bliek aan afnemer geleverde zaken gaat pas op de afnemer over als deze alles heeft voldaan hetgeen Bliek uit hoofde van alle verkoopovereenkomsten met de afnemer en in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen.
12.2 Bliek raakt door haar (voorbehouden) eigendom niet kwijt indien en/of doordat de afnemer van Bliek ontvangen zaken ver- of bewerkt. De afnemer gaat bedoelde zaken in elk geval -automatisch- houden voor Bliek.
12.3 De afnemer is uitsluitend bevoegd de onder de eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken te verkopen in de normale bedrijfsuitoefening. Hij is derhalve niet bevoegd de zaken op enige wijze te bezwaren en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven.
12.4 Indien en voor zover door Bliek geen betaling is verkregen van opeisbare vorderingen waarvoor zij zich de eigendom van geleverde zaken heeft voorbehouden, is Bliek gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en wordt Bliek, voor zover nodig, reeds nu vooralsdan onherroepelijk door afnemer gemachtigd om haar zaken terug te nemen en is afnemer verplicht Bliek in dat kader toegang te verlenen tot alle in afnemer's onderneming in gebruik zijnde ruimten, een en ander onverminderd Bliek’s recht om van afnemer schadevergoeding te vorderen.
12.5 Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van zaken van afnemer heeft Bliek het in sub 11.4 omschreven recht. In geval van beslaglegging, dan wel surseance van betaling c.q. faillissement van de afnemer, is deze gehouden jegens de beslagleggende deurwaarder c.q. de bewindvoerder/curator melding te maken van het eigendomsvoorbehoud.
12.6 Bliek kan steeds, zolang de onderhavige zaak niet geheel mocht zijn betaald, tot levering overgaan een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na aflevering verschuldigd zal worden, mogen verlangen. Afnemer is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen.
12.7 Zolang de in sub 11.6 bedoelde zekerheid niet is gesteld, kan Bliek de aflevering opschorten en/of de overeenkomsten zonder gerechtelijke tussenkomst voor ontbonden verklaren, onverminderd haar recht op nakoming en/of schadevergoeding.
 
ARTIKEL 13: PRIJZEN
13.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.
13.2 Alle prijzen en tarieven worden aangepast, tenzij overheidsvoorschriften zich tegen zulke aanpassingen verzetten. Indien na het sluiten van de overeenkomst prijzen en/of lonen en/of andere lasten een verhoging (moeten) ondergaan, zal deze overeenkomst door ons daaraan kunnen worden aangepast, indien en voorzover deze vergoedingen van invloed zijn op de te verrichten diensten en/of leveranties. Alle aanbiedingen, prijsopgaven, e.d., voorzover luidende in vreemde valuta dienen te worden voldaan op basis van de op het moment van de aanbieding/opdracht geldende valutakoers ten opzichte van de Nederlandse geldeenheid.
13.3 Voor projecten met een doorlooptijd van meer dan 12 maanden en afgesloten tegen een vaste prijs, mag telkens na verloop van 12 maanden, het dan resterende door te berekenen deel van het totale contractbedrag worden geïndexeerd conform de aanpassing van de prijzen en tarieven als in het voorgaande artikellid bedoeld en doorgevoerd in de periode van 12 maanden daaraan voorafgaand.
 
ARTIKEL 14: BETALING
14.1 Alle door de afnemer verschuldigde factuurbedragen dienen door Bliek in contanten of door bijschrijving op een van haar bankrekeningen te zijn ontvangen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de afnemer automatisch in verzuim is en over hetgeen hij alsdan nog verschuldigd is vanaf laatstbedoelde datum een rente verschuldigd is van negenenvijftig honderdste (0,59 %) procent per maand. In geval van overschrijding van vorenbedoelde of enige andere overeengekomen betalingstermijn vervallen daarmee automatisch alle bijzondere, ter zake van de betaling tussen partijen gemaakte afspraken die ten voordele van de afnemer strekten. Een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een hele maand. Bij betaling per bank- of giro overschrijving geldt de valutadatum op het bank- of giroafschrift als betaaldatum.
14.2 Betalingen van de afnemer strekken steeds allereerst op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oudere vorderingen voor nieuwe gaan.
14.3 De afnemer is gehouden Bliek spontaan en onverwijld van eventuele -te verwachten- betalingsproblemen schriftelijk op de hoogte te stellen. In geval van betalingsachterstand is de afnemer gehouden Bliek desverzocht schriftelijk te informeren over zijn financiële omstandigheden.
14.4 Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal afnemer in verzuim zijn door het enkele verloop van de betalingstermijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Bliek is alsdan gerechtigd om zonder enige rechterlijke tussenkomst de onderhavige overeenkomsten te ontbinden. Voorts is afnemer dan gehouden alle kosten te vergoeden die Bliek direct of indirect maakt ter incasso van de openstaande bedragen:
  - met name komen ten laste van de afnemer: declaraties van advocaten en procureurs, zowel in, als buiten rechte, voor zover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus alsmede alle executiekosten;
  - de buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op vijftien procent (15 %) van de hoofdsom, zulks met een minimum van eenhonderd en veertien (114) euro per factuur. Ten laste van de afnemer komen eveneens de kosten van faillissementsaanvrage, alsmede opslagkosten in geval van opschorting van levering.
 
ARTIKEL 15: VERREKENING/OPSCHORTING
15.1 Het is de afnemer niet toegestaan enig door hem aan Bliek verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen welke Bliek aan hem verschuldigd mocht zijn. Een reclame van de afnemer schort zijn eventuele betalingsverplichtingen jegens Bliek niet op.
15.2 Indien de afnemer failleert, faillissement of surseance van betaling aanvraagt en/of in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen zijn de verplichtingen van Bliek tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat de afnemer hetgeen hij opeisbaar is verschuldigd volledig heeft voldaan.
15.3 Bliek is gerechtigd alvorens harerzijds na te komen, volledige betaling en/of een afdoende zekerheid voor de nakoming door de afnemer te verlangen indien aannemelijk is dat deze zijn verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.
 
ARTIKEL 16: MEDEDELINGEN/ONTBINDING
16.1 Vorderingen tot nakoming en ingebrekestellingen dienen per aangetekend schrijven te worden gedaan en duidelijk aan te geven wat wordt verlangd en binnen welke termijn.
16.2 Het bepaalde in sub 14.1 geldt eveneens voor het stellen van enige andere termijn en het doen van een beroep op ontbinding van de overeenkomst. Een beroep op ontbinding dient de gronden daarvoor duidelijk aan te geven.
 
ARTIKEL 17: WIJZIGINGEN
17.1 De leverancier zal de afnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien een tussen partijen nader overeengekomen wijziging of aanvulling van de afgesproken diensten c.q. leveringen het tijdstip van voltooiing van de dienstverlening c.q. aflevering beïnvloedt.
17.2 Indien een vaste prijs is afgesproken zal de leverancier de afnemer schriftelijk inlichten indien de nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de afgesproken diensten c.q. leveringen tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.
17.3 De afnemer wordt geacht akkoord te zijn met de gewijzigde uitvoering van de overeenkomst en de kosten daarvan, tenzij deze binnen 5 dagen na schriftelijk kennisgeving door de leverancier, de gewijzigde uitvoering wenst tegen te houden, hetgeen eveneens schriftelijk kenbaar dient te worden gemaakt. Wijzigingen kunnen nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst.
17.4 De afnemer vrijwaart de leverancier voor aanspraken door derden, die in opdracht van de afnemer werkzaamheden verrichten ten behoeve van het project. De leverancier is niet aansprakelijk voor kosten en/of schaden die ontstaan door toedoen of nalaten van de afnemer of via de afnemer bij het project betrokken derden. Voor zover de leverancier zich op verzoek van de afnemer inspanningen moet getroosten om dergelijke schade te herstellen, dan wel verdere kosten en schade te voorkomen, zijn alle kosten daarvan voor rekening van de afnemer.
 
ARTIKEL 18: CONVERSIE
18.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling automatisch (van rechtswege) in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoord aan het nietige beding. Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zonodig met elkaar in overleg te treden.
18.2 In dat geval behouden de overige bepalingen in de algemene voorwaarden zo veel mogelijk onverminderd hun geldigheid.
 
ARTIKEL 19: NEDERLANDS RECHT
19.1 Op alle door Bliek verrichte handelingen waaronder door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 
ARTIKEL 20: GESCHILLEN
20.1 Alle geschillen, kort gedingen daaronder begrepen, samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen ter keuze van Bliek worden beslecht door de rechter die bevoegd is op grond van wettelijke competentieregels, danwel door de bevoegde rechter in het arrondissement van onze plaats van feitelijke vestiging.
 
  Deze voorwaarden zijn op 8 september 1993 gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Maastricht onder nummer 882/93.

 

^

artikelen geselecteerd